ID bài viết : SX259634 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Làm thế nào để thiết lập khóa màn hình trên điện thoại Xperia? Làm cách nào để ngăn người khác sử dụng điện thoại của tôi khi chưa được phép

  Cách thiết lập khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng > Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thiết lập khóa màn hình.
  2. Chọn một tùy chọn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Lưu ý! Điều quan trọng là bạn phải nhớ kiểu mở khóa màn hình, mã PIN mở khóa màn hình hoặc mật khẩu mở khóa màn hình. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng, ví dụ như danh bạ và tin nhắn.

  Cài đặt kiểu khóa màn hình

  Cách tạo kiểu mở khóa màn hình 

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Kiểu.
  3. Làm theo các hướng dẫn trong điện thoại của bạn. Bạn được yêu cầu chọn một câu hỏi bảo mật sẽ được sử dụng để mở khóa điện thoại nếu bạn quên kiểu mở khóa màn hình.

  Cách mở khóa màn hình bằng kiểu mở khóa màn hình

  1. Bật màn hình.
  2. Vẽ kiểu mở khóa màn hình.
  3. Nếu kiểu mở khóa bạn vẽ trên màn hình bị từ chối năm lần liên tiếp, bạn có thể chọn đợi 30 giây rồi thử lại hoặc trả lời câu hỏi bảo mật bạn đã chọn trước đó.

  Cách thay đổi kiểu mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thay đổi khóa màn hình.
  3. Làm theo các hướng dẫn trong điện thoại của bạn.

  Cách tắt kiểu mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thay đổi khóa màn hình.
  3. Vẽ kiểu mở khóa màn hình.
  4. Nhấn Không có.

  Cài đặt mã PIN khóa màn hình

  Cách tạo mã PIN mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Mã PIN.
  3. Nhập mã PIN dạng số và nhấn Tiếp tục.
  4. Xác nhận mã PIN của bạn và nhấn OK.

  Cách tắt mã PIN mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thay đổi khóa màn hình.
  3. Nhập mã PIN của bạn và nhấn Tiếp tục.
  4. Nhấn Không có.

  Cài đặt mật khẩu khóa màn hình

  Cách tạo mật khẩu khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Mật khẩu.
  3. Nhập mật khẩu. Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ cái và phải dài ít nhất bốn ký tự.
  4. Nhấn Tiếp tục.
  5. Xác nhận mật khẩu của bạn và nhấn OK.

  Cách tắt mật khẩu mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí và bảo mật > Thay đổi khóa màn hình.
  3. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn Tiếp tục.
  4. Nhấn Không có.

  Cài đặt tính năng mở khóa bằng khuôn mặt 

  Có sẵn từ Android™ 4.0 cho điện thoại có camera trước

  Cách thiết lập tính năng mở khóa bằng khuôn mặt

  1. Từ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình
  2. Nhấn mở khóa bằng khuôn mặt, sau đó làm theo các hướng dẫn trên thiết bị để chụp khuôn mặt của bạn. 
  3. Sau khi khuôn mặt của bạn được chụp thành công, hãy nhấn vào Tiếp tục
  4. Chọn phương thức khóa dự phòng và làm theo các hướng dẫn trên thiết bị để hoàn tất thiết lập. 

  Lưu ý! Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt kém an toàn hơn các phương thức kiểu khóa màn hình, mã PIN khóa màn hình hoặc mật khẩu khóa màn hình. Ai đó trông giống bạn có thể mở khóa thiết bị của bạn.  Để có kết quả tốt nhất, hãy chụp khuôn mặt của bạn ở khu vực trong nhà có đủ ánh sáng nhưng không quá sáng và giữ thiết bị ngang tầm mắt. 

  Cách mở khóa màn hình bằng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt

  1. Bật màn hình.
  2. Nhìn vào thiết bị của bạn từ cùng một góc độ mà bạn đã sử dụng để chụp ảnh mở khóa bằng khuôn mặt. 

  Lưu ý! Nếu tính năng mở khóa bằng khuôn mặt không nhận dạng được khuôn mặt của bạn, bạn cần vẽ kiểu dự phòng hoặc nhập mã PIN để mở khóa màn hình. 

  Cách tắt tính năng bảo vệ mở khóa bằng khuôn mặt

  1. Từ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình
  2. Vẽ kiểu mở khóa màn hình dự phòng hoặc nhập mã PIN của bạn. 
  3. Nhấn Vuốt.