ID bài viết : S500061541 / Sửa lần cuối : 24/04/2013

Hướng dẫn kích hoạt chức năng Fast Zapping?

    Kích hoạt chức năng Fast Zapping.
    Để kích hoạt chức năng Fast Zapping:
    Bấm nút OPTIONS khi đang xem TV, Chọn Fast ZappingOn hoặc HomeSettingsSystem SettingsFast ZappingOn.