ID bài viết : S500061541 / Sửa lần cuối : 24/04/2013

Hướng dẫn kích hoạt chức năng Fast Zapping?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kích hoạt chức năng Fast Zapping.
Để kích hoạt chức năng Fast Zapping:
Bấm nút OPTIONS khi đang xem TV, Chọn Fast ZappingOn hoặc HomeSettingsSystem SettingsFast ZappingOn.