ID bài viết : S500058880 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng tự chuẩn đoán là gì và khi nó được kích hoạt?

Về chức năng tự chuẩn đoán.

    Nó là chức năng xử lý vấn đề nhờ đó người sử dụng sẽ có thể thông tin đầu tiên lần nữa trên thông báo lỗi LCD TV trước khi thông tin đại lý hoặc trung tân dịch vụ Sony.

    Đó là chức năng tự xử lý vấn đề mà có thể không kích hoạt được hoặc chưa kích hoạt. Khi chỉ báo /support/attachments/342526/342526_power.PNG (standby) nhấp nháy đỏ, đó có nghĩa là chức năng tự chuẫn đoán đã được kích hoạt.