ID bài viết : S500061532 / Sửa lần cuối : 26/03/2013

Có thể quay phim với ống kính A-mount không?

Quay phim với ống kính A-mount.

    Được, có thể sử dụng chức năng quay phim ngay cả khi bộ chuyển đổi  a mount (mount adapter) được gắn vào máy.

    Lưu ý:
    Ống kính A-Mount có thiết kế khác với ống kính E-Mount, chú ý những điểm khác nhau khi quay phim