ID bài viết : S500061498 / Sửa lần cuối : 06/02/2013

Làm thế nào sử dụng ứng dụng Translate để dịch văn bản được nhập vào?

Làm thế nào sử dụng ứng dụng Translate để dịch văn bản được nhập vào?

  1. Chạm vào Apps & Widgets.
  2. Chạm vào Translate.
  3. Chạm vào Accept để đồng ý các điều khoản dịch vụ.
  4. Chọn ngôn ngữ mặc định từ danh sách thả xuống.
  5. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch.
  6. Sử dụng bàn phím màn hình để nhập từ bạn muốn dịch.
  7. Chạm vào mũi tên bên phải để bắt đầu dịch.