ID bài viết : S500061248 / Sửa lần cuối : 22/06/2012

Tại sao TV hiển thị "trạng thái kết nối không được xác nhận" khi nâng cấp bằng mạng và việc nâng cấp firmware không được thực hiện? "

Khi nâng cấp bằng mạng TV hiển thị "trạng thái kết nối không được xác nhận" và việc nâng cấp firmware không được thực hiện

   

  Có thể có vấn đề với kết nối mạng. Xác nhận rằng các kết nối mạng và các thiết lập là chính xác.

     1.  Kiểm tra cáp Ethernet để đảm bảo nó được kết nối an toàn với "mạng LAN (100)" thiết bị đầu cuối trên đầu đĩa và các nguồn Internet.
     2. Kiểm tra các đầu đĩa Blu-ray /DVD Hệ thống rạp hát  tại nhà được thiết lập mạng và xác nhận rằng đầu đĩa có địa chỉ IP.
     Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một máy chủ proxy, hãy nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy mà bạn sử dụng, thay vì tên máy chủ proxy, trong trường của Proxy Server.
     3. Thực hiện lại theo các hướng dẫn nâng cấp mạng.