ID bài viết : S500060331 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm cách nào để khắc phục được sự cố khi thông báo "Connection status cannot be confirmed" được hiển thị trong khi nâng cấp mạng?

  Thông báo Connection status cannot be confirmed được hiển thị trong khi nâng cấp mạng.

  Có thể có vấn đề với kết nối mạng. Hãy kiểm tra kết nối mạng và các thiết lập xem có đúng không.

  1. Kiểm tra cáp Ethernet để đảm bảo cáp được kết nối một cách an toàn với đầu nối LAN (100) trên thiết bị và với nguồn Internet.
  2. Kiểm tra các thiết lập mạng Hệ thống rạp hát tại nhà chạy đĩa Blu-ray/DVD và xác nhận rằng hệ thống có địa chỉ IP riêng.

   Chú ý: Nếu bạn sử dụng một proxy server (máy chủ ủy nhiệm), bạn hãy nhập địa chỉ IP của proxy server mà bạn sử dụng thay cho tên proxy chủ vào trường nhập Proxy Server.
  3. Làm lại các hướng dẫn nâng cấp mạng.