ID bài viết : 00055887 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Google của tôi. Báo lỗi: Failed to sign in due to network problems. Please check your Internet connectivity.( Đăng nhập thất bại do vấn đề mạng. Vui lòng kiểm tra kết nối internet

  Nếu bạn nhận lỗi này trong suốt quá trình cài đặt, làm như sau:

  1. Chọn Back để trở lại danh sách kết nối mạng.
  2. Xác thực rằng mạng mà bạn đang kết nối tới có mật khâu bảo vệ. Một mạng có mật khẩu sẽ có biểu tượng khóa.
  3. Nếu kết nối mà bạn đang kết nối không có biểu tượng khóa, thay đổi mạng và kết nối tới mạng được bảo mật hoặc bảo mật mạng của bạn trên máy vi tính trước để kết nối lại lần nữa.
  4. Khi đã kết nối tới một mạng  có bảo mật, chọn mạng không bảo mật trước đó (không có biểu tượng khóa) từ danh sách và chọn Forget.
  5. Nhấn Ctrl + Shift + Backspace trên điều khiển để khởi động lại thiết bị.
  6. Sau khi thiết bị của bạn khởi động, đăng nhập với tài khoản Google của bạn lần nữa