ID bài viết : S500060474 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao tôi không thể kích hoạt chế độ chụp bracket?

Không thể kích hoạt chế độ chụp bracket.

  Bạn không thể chọn chế độ chụp bracket trong các trường hợp sau:

  • Trong chế độ Intelligent Auto Adjustment
  • Trong chế độEasy Shooting
  • Trong chế độ Anti Motion Blur
  • Trong chế độ Hand-held Twilight
  • Trong chế độ Backlight Correction HDR
  • Trong chế độ Movie
  • Trong chế độ iSweep Panorama
  • Khi Burst Settings được chỉnh thành Burst
  • Khi kích hoạt chức năng Smile Shutter

  Hãy lưu ý rằng nếu Bracket Settings được chỉnh sang Off, chế độ Single hiển thị. Chế độ Bracket được hiển thị khi Bracket Settings được chỉnh khác Off.