ID bài viết : S500059398 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Máy ảnh có thể sử dụng được dưới suối nước nóng không?

Sử dụng máy ảnh dưới suối nước nóng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, không thể. Miếng đệm niêm phong có thể bị nguy hiểm vì suối nước nóng có chứa lưu huỳnh hoặc các nguyên liệu khác.