ID bài viết : 00202126 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Không nhận dạng được ổ cứng gắn ngoài của tôi. Tôi cần phải làm gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra các yêu cầu đối với ổ cứng gắn ngoài có thể được sử dụng.
    • Nếu ổ cứng có nhiều phân vùng thì đầu phát Blu-ray Disc chỉ có thể đọc phân vùng đầu tiên. Ngoài phân vùng đầu tiên ra thì các phân vùng còn lại đều không thể đọc được.
    • Hệ thống phân vùng được hỗ trợ là MBR. GPT không được hỗ trợ.
    • Định dạng được hỗ trợ là FAT32, NTFS và exFAT.
  2. Kết nối lại ổ cứng gắn ngoài.
    • Sau khi TẮT đầu phát Blu-ray Disc, hãy kết nối lại ổ cứng gắn ngoài và BẬT lại đầu phát Blu-ray Disc.