ID bài viết : 00202126 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Không nhận dạng được ổ cứng gắn ngoài của tôi. Tôi cần phải làm gì?

  Vui lòng kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra các yêu cầu đối với ổ cứng gắn ngoài có thể được sử dụng.
   • Nếu ổ cứng có nhiều phân vùng thì đầu phát Blu-ray Disc chỉ có thể đọc phân vùng đầu tiên. Ngoài phân vùng đầu tiên ra thì các phân vùng còn lại đều không thể đọc được.
   • Hệ thống phân vùng được hỗ trợ là MBR. GPT không được hỗ trợ.
   • Định dạng được hỗ trợ là FAT32, NTFS và exFAT.
  2. Kết nối lại ổ cứng gắn ngoài.
   • Sau khi TẮT đầu phát Blu-ray Disc, hãy kết nối lại ổ cứng gắn ngoài và BẬT lại đầu phát Blu-ray Disc.