ID bài viết : S500058665 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể chụp được một hình ảnh tĩnh sau khi ấn PHOTO?

    Không thể chụp được một hình ảnh tĩnh sau khi ấn PHOTO.
    Nếu người dùng đang sử dụng SMTH SLW REC hoặc FADER, người dùng không thể chụp được một hình ảnh tĩnh.
    Hãy tắt bỏ những chức năng này để chụp một hình ảnh tĩnh.