ID bài viết : S500057098 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể đăng ký được bao nhiêu thông tin ghép đôi?

Số lượng thông tin ghép đôi có thể được đăng ký.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể đăng ký lên đến 8 thiết bị âm thanh stereo BLUETOOTH.

Lưu ý: Nếu một thiết bị mới được ghép đôi sau khi đã ghép đôi 8 thiết bị, thời gian kết nối của thiết bị chính là thời gian cũ nhất giữa 8 thiết bị được thay bằng thời gian mới hơn.