ID bài viết : S500057098 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể đăng ký được bao nhiêu thông tin ghép đôi?

Số lượng thông tin ghép đôi có thể được đăng ký.

    Có thể đăng ký lên đến 8 thiết bị âm thanh stereo BLUETOOTH.

    Lưu ý: Nếu một thiết bị mới được ghép đôi sau khi đã ghép đôi 8 thiết bị, thời gian kết nối của thiết bị chính là thời gian cũ nhất giữa 8 thiết bị được thay bằng thời gian mới hơn.