ID bài viết : S500057099 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có cần thiết ghép đôi mỗi kết nối không?

Sự cần thiết để ghép đôi mỗi kết nối.

  Khi các thiết bị Bluetooth được ghép đôi, không cần thiết để ghép đôi lại. Nhưng nếu thiết bị đã ghép đôi rồi mà không thể kết nối được, hãy ghép đôi lại. Việc ghép đôi cần thiết trong các trường hợp sau:

  • Thông tin ghép đôi bị xóa sau khi sửa chữa máy.
  • Máy được ghép đôi với 9 thiết bị hay nhiều hơn.              
  • Máy được khởi tạo.
  • Thông tin ghép đôi bị xóa.