ID bài viết : S500056327 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao biểu tượng chớp lại hiển thị trên danh sách thumbnail trong VISUAL INDEX?

Một biểu tượng chớp hiển thị trên danh sách thumbnail trong VISUAL INDEX.

    Biểu tượng này xuất hiện trong những trường hợp sau:

    • Nếu người dùng xóa file ảnh từ máy quay bằng thao tác trên máy tính
    • Nếu người dùng copy ảnh mà đã chỉnh sửa trên máy tính vào máy quay

    Để xóa biểu tượng này hãy xóa nó trong VISUAL INDEX.