ID bài viết : S500056105 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể thực hiện lồng phim bằng cách kết nối với cáp HDMI?

    Việc lồng phim bằng cách kết nối với cáp HDMI.


    Không, điều đó không thể. Jack cắm HDMI trên máy quay phim chỉ dành cho việc xuất tín hiệu ra.