ID bài viết : S500055881 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có hỗ trợ ghi hình liên tục (progressive) không?

Hỗ trợ ghi hình liên tục (progressive).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không. Vì Handycam hoạt động theo định dạng quét xen k4 (interlace) 1080i, do đó không hỗ trợ ghi hình liên tục (progressive) .