ID bài viết : 00260437 / Sửa lần cuối : 24/08/2021

Tôi không thể gửi dữ liệu từ thiết bị Android tới Xperia bằng Xperia Transfer 2, tôi có thể làm gì?

    Bài viết này dành cho sự cố truyền dữ liệu bằng Xperia Transfer 2. 

    Giải pháp

    Do chức năng tiết kiệm pin của thiết bị của bạn, nếu màn hình của thiết bị gửi bị tắt, quá trình truyền dữ liệu bằng Xperia Transfer 2 có thể không thành công. 

    Để khắc phục sự cố này, hãy tiếp tục hiển thị ứng dụng Xperia Transfer 2 trên thiết bị gửi và không tắt màn hình.