ID bài viết : 00254611 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Có thể sử dụng kính lọc ND bên trong khi quay mặt trời không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Không quay với máy quay hướng trực tiếp về mặt trời. Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc sự cố.