ID bài viết : 00206496 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tôi không thể phát Google Play Âm nhạc.

    Nếu bạn không thể phát Google Play Âm nhạc hoặc nếu xảy ra sự cố, hãy xác nhận tình trạng sử dụng Google Play Âm nhạc. 

    Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ dùng thử miễn phí của Google Play Âm nhạc, có khả năng là thời gian dùng thử đã hết. 
    Để tiếp tục sử dụng, bạn phải mua gói đăng ký Google Play Âm nhạc. 
    Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Google Play Âm nhạc.