ID bài viết : 00203939 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Màn hình Tivi chuyển sang màu đen trong một khoảng thời gian ngắn khi tai nghe hoặc thiết bị Bluetooth được kết nối hoặc ngắt kết nối.

    Khi eARC mode (Chế độ eARC) ở được đặt thành Auto (Tự động), màn hình Tivi sẽ chuyển sang màu đen trong một khoảng thời gian ngắn nếu tai nghe hoặc thiết bị Bluetooth được kết nối hoặc ngắt kết nối.
    Đây là đặc điểm kỹ thuật của Tivi.