ID bài viết : 00205022 / Sửa lần cuối : 21/12/2018

Không có mô tả “eARC” trên nhãn ngõ vào HDMI hoặc trên một số màn hình menu.

  Bạn có thể sử dụng chức năng eARC của Tivi MASTER Series ngay cả khi không có ký hiệu eARC trên nhãn cổng HDMI® hoặc một số màn hình. Menu Input Select (Chọn ngõ vào) trên Tivi của bạn sẽ hiển thị HDMI3(eARC/ARC):

  • Không có mô tả eARC trên nhãn cổng HDMI 3.

   HDMI ARC

  • Menu External input lock (Khóa ngõ vào bên ngoài) trong cài đặt Parental lock (Khóa trẻ em) sẽ hiển thị HDMI 3/ARC

  • Đối với Tivi được phát hành ở Đài Loan / Hong Kong:
   • Nếu bạn chuyển ngõ vào thành HDMI 3, biểu ngữ ngõ vào ở phía đầu màn hình sẽ hiển thị HDMI 3/ARC.