ID bài viết : 00201404 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Giới hạn dung lượng thẻ nhớ cho máy nghe nhạc kỹ thuật số là bao nhiêu?

  Dung lượng tối đa được bảo đảm của thẻ nhớ là 128GB

  Để biết danh sách các thẻ nhớ tương thích của Sony, hãy tham khảo phần sau đây:

  SR-16A4
  SR-16C4
  SR-16N4
  SR-16UX
  SR-16UX2
  SR-16UX2A
  SR-16UXA
  SR-16UY
  SR-16UY2
  SR-16UY2A
  SR-16UY3
  SR-16UY3A
  SR-16UYA
  SR-32A4
  SR-32C4
  SR-32UX
  SR-32UX2
  SR-32UX2A
  SR-32UXA
  SR-32UY
  SR-32UY2
  SR-32UY2A
  SR-32UY3
  SR-32UY3A
  SR-32UYA
  SR-32UZA
  SR-4A4
  SR-4C4
  SR-4N2
  SR-4N4
  SR-64UX
  SR-64UX2
  SR-64UX2A
  SR-64UXA
  SR-64UY
  SR-64UY2
  SR-64UY2A
  SR-64UY3
  SR-64UY3A
  SR-64UYA
  SR-64UZA
  SR-8A4
  SR-8C4
  SR-8N2
  SR-8N4
  SR-8UY
  SR-8UY2
  SR-8UY2A
  SR-8UY3A
  SR-8UYA
  SR-G1UX2
  SR-G1UX2A
  SR-G1UY2
  SR-G1UY2A
  SR-G1UY3
  SR-G1UY3A
  SR-G1UZA