ID bài viết : 00201404 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Giới hạn dung lượng thẻ nhớ cho máy nghe nhạc kỹ thuật số là bao nhiêu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dung lượng tối đa được bảo đảm của thẻ nhớ là 128GB

Để biết danh sách các thẻ nhớ tương thích của Sony, hãy tham khảo phần sau đây:

SR-16A4
SR-16C4
SR-16N4
SR-16UX
SR-16UX2
SR-16UX2A
SR-16UXA
SR-16UY
SR-16UY2
SR-16UY2A
SR-16UY3
SR-16UY3A
SR-16UYA
SR-32A4
SR-32C4
SR-32UX
SR-32UX2
SR-32UX2A
SR-32UXA
SR-32UY
SR-32UY2
SR-32UY2A
SR-32UY3
SR-32UY3A
SR-32UYA
SR-32UZA
SR-4A4
SR-4C4
SR-4N2
SR-4N4
SR-64UX
SR-64UX2
SR-64UX2A
SR-64UXA
SR-64UY
SR-64UY2
SR-64UY2A
SR-64UY3
SR-64UY3A
SR-64UYA
SR-64UZA
SR-8A4
SR-8C4
SR-8N2
SR-8N4
SR-8UY
SR-8UY2
SR-8UY2A
SR-8UY3A
SR-8UYA
SR-G1UX2
SR-G1UX2A
SR-G1UY2
SR-G1UY2A
SR-G1UY3
SR-G1UY3A
SR-G1UZA