ID bài viết : 00199605 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

LỖI: Tài khoản này đã tồn tại trên thiết bị của bạn được hiển thị và bạn không thể đăng nhập trong cài đặt Google Assistant.

Bạn không thể đăng nhập ngay cả khi chọn Đăng nhập trong cài đặt Google Assistant trong thiết lập ban đầu.

    Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google trong thiết lập ban đầu, hãy chọn Skip (Bỏ qua) trong Google Assistant setting (Cài đặt Google Assistant).

    Sau khi thiết lập ban đầu hoàn tất, nhấn nút MIC/Assistant trên điều khiển từ xa hoặc chọn biểu tượng MIC/Assistant trên Màn hình chính. Google Assistant setting (Cài đặt Google Assistant) được hiển thị lại và bạn có thể hoàn tất thiết lập mà không bị lỗi.