ID bài viết : 00194242 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Không thể phát các bài hát trên máy nghe nhạc Walkman. (Walkman dòng NW)

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính và sử dụng trình khám phá hoặc một số phần mềm (Media Go, Content Transfer, v.v.) để đảm bảo rằng dữ liệu bài hát trên máy nghe nhạc Walkman được hiển thị.

  1. Nếu dữ liệu trên máy nghe nhạc Walkman không được hiển thị kể cả khi kết nối với máy tính.
   Có thể không có dữ liệu trên máy nghe nhạc Walkman.
   Truyền dữ liệu bài hát sang máy nghe nhạc Walkman bằng Media Go, Content Transfer, v.v., sau đó thử phát.
  2. Nếu dữ liệu trên máy nghe nhạc Walkman được hiển thị khi kết nối với máy tính.
   Hãy
   cập nhật phần mềm trên máy nghe nhạc Walkman lên phiên bản mới nhất. Không thể tìm thấy phiên bản phần mềm của máy nghe nhạc trong tập tin Information.txt trong thư mục WALKMAN .

   QUAN TRỌNG: Trước khi cập nhật máy nghe nhạc Walkman, bạn nên sao lưu dữ liệu trên máy nghe nhạc sang máy tính.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất hoặc sự cố vẫn tiếp diễn sau khi cập nhật, nội dung hoặc cơ sở dữ liệu được truyền sang máy nghe nhạc Walkman có thể bị hỏng. Đặt lại bộ nhớ của máy nghe nhạc và truyền lại tất cả nội dung đã sao lưu sang máy nghe nhạc Walkman.

  LƯU Ý: Nếu vẫn không khắc phục được sự cố sau khi hoàn thành tất cả các bước, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.