ID bài viết : 00180438 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng đồ tương thích Windows 7 cho Khung hình KTS

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
Môi trường áp dụng:

  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.

Ghi chú:
O : Tương thích

 

USB / Parallel

Loại máy

64-bit

32-bit

DPF-A72/N O O
DPF-D100 O O
DPF-D70 O O
DPF-D72/N O O
DPF-D80 O O
DPF-D82 O O
DPF-D92 O O
DPF-E72/N O O
DPF-V1000/N O O
DPF-V700/BT O O
DPF-V800 O O
DPF-V900 O O
DPF-X1000/N O O
DPF-X800 O O

Cập nhật sau cùng vào ngày 14 tháng 10 năm 2009