ID bài viết : 00180354 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 cho Digital8 Camcorder

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
Về môi trường có thể ứng dụng được:

 • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
 • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
 • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.

Lưu ý: 

 • Không hỗ trợ chức năng The USB streaming trừ trường hợp quy định.
 • Khả năng kết nối i.LINK được kiểm tra bằng Windows Movie Maker

Ghi chú:
O : Tương thích
X : Không tương thích
- : Không áp dụng

USB (Memory Stick)

i.LINK

Model

64-bit

32-bit

64-bit

32-bit

DCR-TR8000E - - O O
DCR-TR8100E - - O O
DCR-TRV120/E/P - - O O
DCR-TRV125E - - O O
DCR-TRV130/E - - O O
DCR-TRV140/E - - O O
DCR-TRV145E - - O O
DCR-TRV147E - - O O
DCR-TRV230/E - - O O
DCR-TRV235E - - O O
DCR-TRV238E - - O O
DCR-TRV239E - - O O
DCR-TRV240/E - - O O
DCR-TRV241E - - O O
DCR-TRV245E - - O O
DCR-TRV250/E - - O O
DCR-TRV255E - - O O
DCR-TRV260 - - O O
DCR-TRV265/E - - O O
DCR-TRV270E - - O O
DCR-TRV280 - - O O
DCR-TRV285E - - O O
DCR-TRV320/E/P - - O O
DCR-TRV325E X X O O
DCR-TRV330/E X X O O
DCR-TRV340/E O O O O
DCR-TRV341E O O O O
DCR-TRV345E - - O O
DCR-TRV350 O O O O
DCR-TRV351 O O O O
DCR-TRV355E O O O O
DCR-TRV356E O O O O
DCR-TRV360 O O O O
DCR-TRV361 O O O O
DCR-TRV380 O*6 O*6 O O
DCR-TRV420E - - O O
DCR-TRV430E X X O O
DCR-TRV460/E O O O O
DCR-TRV461E O O O O
DCR-TRV480/E O*6 O*6 O O
DCR-TRV520/E/P - - O O
DCR-TRV525 - - O O
DCR-TRV530/E X X O O
DCR-TRV620/E - - O O
DCR-TRV720/E - - O O
DCR-TRV725E X X O O
DCR-TRV730/E X X O O
DCR-TRV738E O O O O
DCR-TRV740/E O O O O
DCR-TRV820/E/P - - O O
DCR-TRV828/E X X O O
DCR-TRV830/E X X O O
DCR-TRV840 O O O O

*6 Khi ngắt kết nối máy quay phim, hãy chọn Eject SONY DSC từ biểu tượng Remove Hardware trên thanh tác vụ.

 

Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
Về môi trường có thể ứng dụng được:

 • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
 • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
 • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.
Lưu ý:
 • Không hỗ trợ Starter Edition của Windows 7 trừ trường hợp quy định.
 • Với phiên bản 64 bit, phần mềm hoạt động như chế độ tương thích 32 bit.
 • Phần mềm Phiên bản Tính tương thích Ghi chú

  64-bit

  32-bit

  Picture Package (PIXELA) Tất cả Không Để thay thế, hãy tải và sử dụng PMB Ver.4.3.03.
  ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 Không