ID bài viết : 00180319 / Sửa lần cuối : 25/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 với máy quay phim DV

  Bảng sau đây trình bày kết quả các thử nghiệm khả năng tương thích của từng sản phẩm với Windows 7.
  Các môi trường tương thích:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Các môi trường được nâng cấp từ Hệ điều hành khác không được hỗ trợ.
  • Các hoạt động không được đảm bảo trên tất cả các máy tính.

  Chú ý: 

  • Chức năng streaming USB không được hỗ trợ nếu không có quy định nào khác.
  • Khả năng kết nối i.LINK được thử nghiệm với Windows Movie Maker.

  Chú thích:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích
  - : Không thích hợp

  USB (Memory Stick)

  i.LINK

  Model

  64-bit

  32-bit

  64-bit

  32-bit

  DCR-HC1000/E O O O O
  DCR-HC14E - - O O
  DCR-HC15/E - - O O
  DCR-HC16E - - O O
  DCR-HC17E - - O O
  DCR-HC18E - - O O
  DCR-HC19E - - O O
  DCR-HC20E - - O O
  DCR-HC21E - - O O
  DCR-HC22E - - O O
  DCR-HC23E - - O O
  DCR-HC24E - - O O
  DCR-HC26/E - - O O
  DCR-HC27E - - O O
  DCR-HC28/E - - O O
  DCR-HC30/E O O O O
  DCR-HC32/E O*6 O*6 O O
  DCR-HC33E O*6 O*6 O O
  DCR-HC35E - - O O
  DCR-HC36/E O O O O
  DCR-HC37E *7 - - O O
  DCR-HC38/E *7 - - O O
  DCR-HC39E O*6 O*6 O O
  DCR-HC40/E O O O O
  DCR-HC42/E O*6 O*6 O O
  DCR-HC43/E O*6 O*6 O O
  DCR-HC44E O O O O
  DCR-HC45E *7 - - O O
  DCR-HC46/E O O O O
  DCR-HC47E *7 O O O O
  DCR-HC48/E *7 O O O O
  DCR-HC51E - - O O
  DCR-HC52/E - - O O
  DCR-HC53E *7 - - O O
  DCR-HC54/E *7 - - O O
  DCR-HC62/E *7 O O O O
  DCR-HC65 O O O O
  DCR-HC85/E O O O O
  DCR-HC88 O O O O
  DCR-HC90/E O*6 O*6 O O
  DCR-HC94E O O O O
  DCR-HC96/E O O O O
  DCR-PC1000/E O*6 O*6 O O
  DCR-PC101/E O O O O
  DCR-PC103E - - O O
  DCR-PC104E - - O O
  DCR-PC105/E O O O O
  DCR-PC106E - - O O
  DCR-PC107E - - O O
  DCR-PC108E O O O O
  DCR-PC109/E O O O O
  DCR-PC110/E X X O O
  DCR-PC115/E X X O O
  DCR-PC120/E/BT X X O O
  DCR-PC330/E O O O O
  DCR-PC350/E O O O O
  DCR-PC4E - - O O
  DCR-PC5/E - - O O
  DCR-PC53E O*6 O*6 O O
  DCR-PC55/E O*6 O*6 O O
  DCR-PC6E - - O O
  DCR-PC8E - - O O
  DCR-PC9E X X O O
  DCR-TRV11/E - - O O
  DCR-TRV12E - - O O
  DCR-TRV14E - - O O
  DCR-TRV15/E - - O O
  DCR-TRV16/E - - O O
  DCR-TRV17/E X X O O
  DCR-TRV18/E O O O O
  DCR-TRV19/E - - O O
  DCR-TRV20/E - - O O
  DCR-TRV22/E O O O O
  DCR-TRV24E O O O O
  DCR-TRV25/E O O O O
  DCR-TRV27/E O O O O
  DCR-TRV30/E X X O O
  DCR-TRV33/E O O O O
  DCR-TRV38/E O O O O
  DCR-TRV39 O O O O
  DCR-TRV40/E O O O O
  DCR-TRV50/E O O O O
  DCR-TRV6/E - - O O
  DCR-TRV60/E O O O O
  DCR-TRV70 O O O O
  DCR-TRV75/E O O O O
  DCR-TRV80/E O O O O
  DCR-TRV940/E O O O O
  DCR-TRV950/E O O O O
  DCR-VX2000/E - - O O
  DCR-VX2100/E - - O O
  DCR-VX2200E - - O O
  GV-D1000/E X X O O

  *6 Khi ngắt kế nối máy quay video, hãy chọn Eject SONY DSC từ biểu tượng Remove Hardware trên khay hệ thống.
  *7 Chức năng streaming USB được hỗ trợ bằng cách cài đặt trình điều khiển từ đĩa CD-ROM đã được cung cấp (chỉ đối với các phiên bản 32-bit).

   

  Bảng sau đây trình bày các kết quả thử nghiệm khả năng tương thích của từng phần mềm với Windows 7. Các môi trường tương thích:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Các môi trường được nâng cấp từ Hệ điều hành khác không được hỗ trợ.
  • Các hoạt động không được đảm bảo trên tất cả các máy tính.