ID bài viết : 00199788 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Không nghe thấy âm thanh khi sử dụng kết nối cáp HDMI từ đầu phát Blu-ray Disc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra các cài đặt HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) trong System Settings (Cài đặt hệ thống).

  • Khi HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) được đặt là HDMI2, hãy kiểm tra kết nối giắc HDMI OUT 2 trên đầu phát Blu-ray Disc và đảm bảo rằng thiết bị kết nối đã được bật.
  • Để phát âm thanh từ Tivi, hãy kết nối Tivi với giắc HDMI 1 của đầu phát Blu-ray Disc và thay đổi cài đặt HDMI Audio Output (Ngõ ra âm thanh HDMI) thành Auto (Tự động) hoặc HDMI1.

LƯU Ý: