ID bài viết : 00169467 / Sửa lần cuối : 15/03/2020

TA-ZH1ES không thể được nhận diện bởi Hi-Res Audio Player.

TA-ZH1ES không thể được nhận diện bởi Hi-Res Audio Player.

  Vui lòng kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra xem PC (USB-B) có xuất hiện trên cửa sổ hiển thị của TA-ZH1ES không.
   LƯU Ý: Nhấn nút INPUT nhiều lần để chọn PC (USB-B). PC (USB-B) xuất hiện trên cửa sổ hiển thị.

   Image
   [A]: Nút INPUT
   [B]: Cửa sổ hiển thị

  2. Khi Sony Headphone Amplifier Driver không xuất hiện như là tên thiết bị trong khi đang thiết lập ứng dụng Hi-Res Audio Player hoặc TA-ZH1ES không thể được nhận diện bởi Hi-Res Audio Player trong lúc các thiết bị khác được nhận thấy:

   • Kiểm tra xem Hi-Res Audio Player của bạn có phải Version 1.2.5 hoặc cao hơn không.
    LƯU Ý: Nếu bạn đã tải ứng dụng trước ngày 12 tháng 10 năm 2016, phiên bản của nó có thể là Version 1.2.4 hoặc thấp hơn.
    Hãy tải phiên bản mới nhất từ trang web hỗ trợ tại địa phương.

  3. Khi thông báo lỗi, Device not found, xuất hiện.:

   • Tắt các phần mềm phát lại nhạc khác ngoài Hi-Res Audio Player.
    LƯU Ý:
    • Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại mặc dù đã tắt các phần mềm khác, có khả năng các phần mềm không được đóng hoàn toàn. Kết thúc phần mềm qua Task Manager.
    • Nếu các biện pháp trên không giúp ích được, hãy thử rút dây cáp và cắm lại cáp USB và khởi động lại máy tính.