ID bài viết : 00084968 / Sửa lần cuối : 28/04/2022

Không thể kết nối tai nghe hoặc loa Bluetooth với thiết bị di động

  Có thể tai nghe hoặc loa có thể được kết nối tự động với một thiết bị âm thanh khác đã kết nối trước đó hoặc ghép nối Bluetooth không được đặt đúng cách.

  Bạn có thể cần ngắt kết nối hoặc hủy ghép nối thiết bị di động kết nối để ghép nối tai nghe hoặc loa với thiết bị di động bạn muốn sử dụng.

  Kiểm tra kết nối Bluetooth giữa các thiết bị

  Nếu tai nghe hoặc loa được kết nối hoặc ghép nối với nhiều thiết bị, hãy kiểm tra thiết bị kia và ngắt kết nối Bluetooth giữa thiết bị đó với tai nghe hoặc loa. Sau đó, hãy thử kết nối lại với thiết bị âm thanh mong muốn. Nếu bạn cần hỗ trợ ngắt kết nối Bluetooth trên thiết bị âm thanh khác, hãy xem hướng dẫn sử dụng cho thiết bị đó.

  Lưu ý: Tai nghe hoặc loa có thể ghép nối với nhiều thiết bị, nhưng lại không thể kết nối với 2 thiết bị trở lên cùng một lúc.

  sơ đồ cạnh nhau của điện thoại thông minh được kết nối với hai thiết bị, nhưng chỉ có một kết nối Bluetooth tại một thời điểm

  Ghép nối (kết nối) bằng chức năng Giao tiếp tầm ngắn (NFC)

  Để tạo kết nối Bluetooth bằng chức năng NFC, hãy chạm điện thoại thông minh vào Ký hiệu N trên tai nghe hoặc loa. Điện thoại thông minh ngắt kết nối BLUETOOTH với thiết bị hiện tại và kết nối với tai nghe hoặc loa. Để tai nghe chạm vào điện thoại thông minh cho đến khi điện thoại thông minh phản ứng lại.

  Lưu ý: Mở khóa màn hình điện thoại thông minh nếu màn hình bị khóa.

  sơ đồ thiết bị di động chạm vào Ký hiệu N trên một cặp tai nghe Bluetooth

  Ghép nối (kết nối) bằng kết nối Bluetooth

  Có một số bài viết riêng về cách thiết lập kết nối Bluetooth giữa điện thoại thông minh và tai nghe hoặc loa của bạn.

  Khắc phục sự cố