ID bài viết : 00162700 / Sửa lần cuối : 05/03/2018

Nhiều ứng dụng bị han chế trong mục Cài đặt hoặc trên màn hình Home.

Nhiều ứng dụng bị han chế trong mục Cài đặt hoặc trên màn hình Home.

  Có khả năng TV đang ở chế độ Restricted profile

  Thoát khỏi chế độ Restricted profile theo các bước sau đây

  1. Ấn nút Home trên điều khiển
  2. Chọn Settings
  3. Chọn Security & restrictions trong mục Personal.
  4. Chọn Restricted profile
  5. Chọn Exit restricted profile, sau đó nhập mã PIN