ID bài viết : 00198814 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Loa Sound Bar đột ngột tăng âm lượng hoặc không tắt sau khi nhấn nút nguồn.

Loa tự tăng lại âm lượng sau khi giảm.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Loa Sound Bar có thể được đặt thành chế độ In-store Demo (Quảng cáo trong cửa hàng). Hãy làm theo các bước sau đây để cài đặt lại (ALL RESET) loa Sound Bar.

  Cách cài đặt lại (ALL RESET)loa Sound Bar
  Nếu mẫu máy của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

  • Cách cài đặt lại HT-S100F 

  • Cách cài đặt lại HT-S200F/S350/X8500/X9000F/Z9F

  • Cách cài đặt lại (ALL RESET) HT-G700

  • Cách cài đặt lại (ALL RESET) HT-S20R