ID bài viết : 00198814 / Sửa lần cuối : 17/05/2019

Phát nhạc bất ngờ không mong muốn.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Các bước này có thể khác nhau tùy thuộc vào số hiệu mẫu máy của hệ thống âm thanh nổi. Nếu cần phải nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành các bước này, hãy tham khảo hường dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

Khi nhạc bất ngờ được phát không mong muốn hoặc khi hệ thống hoạt động không đúng cách, thì thiết bị có thể đang ở chế độ DEMO.

Hãy tắt chế độ DEMO như sau:

  • Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) sẽ dừng phát nhạc không mong muốn.

Tắt chế độ DEMO bằng cách đặt lại hệ thống như sau (HT-S100F):

  • Nhấn và giữ nút  +(tăng âm lượng) và nút Nguồntrên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống.

Tắt chế độ DEMO bằng cách đặt lại hệ thống như sau (HT-S200F):

  • Nhấn và giữ nút (giảm âm lượng) và nút Nguồn trên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống