ID bài viết : 00152942 / Sửa lần cuối : 08/08/2019

Đầu đĩa đột nhiên khởi động lại hoặc bị đóng băng khi phát lại một đĩa CD-DA.

Đầu đĩa đột nhiên khởi động lại hoặc bị đóng băng khi phát lại một đĩa CD-DA.

  Điều này có thể do lỗi trên lịch sử tập tin của đĩa phát lại. Đầu đĩa có thể được phục hồi nếu bạn quay trở lại tất cả thiết lập về Thiết lập mặc định.

  Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Setup.
  3. Chọn Resetting.
  4. Chọn  Reset to Factory Default Settings.
  5. Chọn  All Settings.

  Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, vui lòng thực hiện cập nhật firmware bằng USB hoặc Cập nhật qua Mạng.