ID bài viết : 00199922 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Tôi không thể thêm ứng dụng do tùy chọn Add to My Apps (Thêm vào ứng dụng của tôi) không hiển thị trên màn hình

    Khi tôi nhấn nút Option (Tùy chọn) trên màn hình All Apps (Tất cả ứng dụng), Add to My Apps (Thêm vào ứng dụng của tôi) không xuất hiện.

    Đó là do khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi) của Màn hình chính bị đầy.

    LƯU Ý: Số lượng các mục có thể được đăng ký với khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi) như sau.

    • Chế độ độc lập: 5
    • Chế độ mạng: 10