ID bài viết : 00151622 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Thông báo sau xuất hiện thường xuyên: Thật không may, dịch vụ Google Play đã ngừng (Unfortunately, Google Play services has stopped).

Thông báo sau xuất hiện thường xuyên: Thật không may, dịch vụ Google Play đã ngừng (Unfortunately, Google Play services has stopped).

  Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách cập nhật các ứng dụng.
  Xóa dữ liệu và bộ nhớ cache cho dịch vụ Google Play, và sau đó cập nhật các ứng dụng.

  1. Xóa dữ liệu & bộ nhớ cache trên dịch vụ Google Play:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Apps trong mục TV.
   4. Chọn Google Play Service trong mục System app.
   5. Chọn Clear data.
   6. Chọn OK.
   7. Chọn Clear All Data.
   8. Chọn OK.
   9. Chọn Clear cache.
   10. Chọn OK.

  2. Cập nhật các ứng dụng:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
   2. Chọn Google Play Store trong mục Apps.
   3. Chọn Settings.
   4. Chọn Auto-update apps.
   5. Chọn OK.

  LƯU Ý:  Bằng cách lựa chọn thiết lập này, ứng dụng sẽ tự động cập nhật khi một chương trình cập nhật có sẵn.