ID bài viết : 00119624 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Tôi không thể tải xuống, cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng nào từ Cửa hàng Google Play.

  ・Xuất hiện thông báo Applications cannot be installed from Google Play, Install pending... (Không thể cài đặt ứng dụng từ Google Play, đang chờ cài đặt...) trên biểu tượng trong Menu chính.

  ・Xuất hiện thông báo Server error (Lỗi máy chủ) và tôi không thể kết nối với Cửa hàng Google Play.

  1. Kiểm tra dung lượng lưu trữ trống.
   Để tải về ứng dụng, dung lượng lưu trữ trống phải lớn hơn dung lượng ứng dụng cần cài đặt.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) — Available (Khả dụng). (Android™ 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) — Available (Khả dụng). (Android 7.0, Android 8.0)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Storage (Lưu trữ) — Available (Khả dụng). (Android 6.0)
   LƯU Ý: Nếu bạn tải ứng dụng về khi bộ lưu trữ đã đầy thì thông báo Server error (Lỗi máy chủ) sẽ xuất hiện và bạn sẽ không thể truy cập vào Cửa hàng Google Play.
    
  2. Khi không có đủ dung lượng lưu trữ trống, hãy gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết.
   LƯU Ý: Khi ứng dụng bị gỡ bỏ, tất cả dữ liệu liên quan đến ứng dụng cũng sẽ bị xóa.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) rồi kiểm tra danh mục Installed apps (Ứng dụng đã cài đặt). (Android 9)
    • Chọn Apps (Ứng dụng) rồi kiểm tra danh mục Downloaded apps (Ứng dụng đã tải xuống). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   4. Chọn ứng dụng để gỡ cài đặt.
   5. Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).
   6. Chọn OK
   Nếu các biện pháp trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.
    
  3. Thiết lập lại Tivi.
   Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo:
   Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV™?
    
  4. Vui lòng hủy tất cả ứng dụng đang tải xuống và đang cài đặt.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Google Play Store trong Apps (Ứng dụng).
   3. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   4. Chọn Downloading.... (Đang tải xuống...)
   5. Mở biểu tượng ứng dụng.
   6. Chọn CANCEL INSTALL (HỦY CÀI ĐẶT) hoặc chọn biểu tượng dừng.
  5. Vui lòng thực hiện Clear Data (Xóa dữ liệu) và Clear Cache (xóa bộ nhớ đệm) đối với Google Play services (dịch vụ Google Play).

   Đối với Android 9
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Google Play services(Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
   4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — Clear data (Xóa dữ liệu) — OK.
   5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

   Đối với Android 8.0

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play services(Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
   4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — OK.
   5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

   (Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn)

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play services (Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
   4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — OK và trên màn hình được hiển thị, hãy chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) — OK.
   5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

  LƯU Ý: Bạn không thể cài đặt ứng dụng bị hạn chế khi sử dụng tính năng Kiểm soát trẻ em.
  Kiểm tra cài đặt bằng cách thực hiện quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn  Apps (Ứng dụng) — Google Play Store (Cửa hàng Google Play) — Settings (Cài đặt) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em).
   • Chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) — Settings (Cài đặt) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental controls Settings (Cài đặt kiểm soát trẻ em).