ID bài viết : 00119624 / Sửa lần cuối : 12/09/2018

Tôi không thể cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng nào từ Google Play Store.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 1. Kiểm tra dung lượng lưu trữ trống.

  Để tải về ứng dụng, dung lượng lưu trữ trống phải lớn hơn dung lượng ứng dụng cần cài đặt. 

  • Đối với Android OS7 (Nougat)
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị).
   5. Chọn Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung).
   6. Chọn Available (Trống).

  • Đối với Android OS6 (Marshmallow)
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Storage (Bộ lưu trữ).
   5. Chọn Available (Trống).
  LƯU Ý: Nếu bạn tải ứng dụng về khi bộ lưu trữ đã đầy, thông báo lỗi Máy chủ sẽ xuất hiện và bạn sẽ không thể truy cập vào Google Play Store.

 2. Khi không có đủ dung lượng lưu trữ trống, hãy gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết.

  LƯU Ý: Khi ứng dụng bị gỡ bỏ, tất cả dữ liệu liên quan đến ứng dụng cũng sẽ bị xóa.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn ứng dụng để gỡ cài đặt từ downloaded apps (ứng dụng đã tải xuống).
  5. Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).
  6. Chọn OK

   Nếu các biện pháp trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

 3. Thiết lập lại Tivi.
  Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo:
  Làm cách nào để thiết lập lại Android TV?

 4. Vui lòng hủy tất cả ứng dụng đang tải xuống và đang cài đặt.
  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn Google Play Store trong Apps (Ứng dụng).
  3. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
  4. Chọn Downloading.... (Đang tải xuống...)
  5. Mở biểu tượng ứng dụng.
  6. Chọn CANCEL INSTALL (HỦY CÀI ĐẶT) hoặc chọn biểu tượng dừng.

 5. Vui lòng thực hiện Clear Data (Xóa dữ liệu) và Clear Cache (xóa bộ nhớ đệm) đối với Google Play services (dịch vụ Google Play).
  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn TV (Tivi) trong danh mục App (Ứng dụng).
  4. Chọn Google Play services (dịch vụ Google Play) trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống).
  5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi nhấp vào OK và trên màn hình được hiển thị, hãy chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) rồi nhấp vào OK.
  6. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) rồi chọn OK.

  LƯU Ý:

  • Phiên bản cụ thể của Google Play Store có thể cần giải pháp sau đây.
   Rút cáp Ethernet khỏi Tivi và tạm thời kết nối Wi-Fi.
   Bằng cách chuyển sang Wi-Fi, phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Play Store sẽ được cài đặt.

  • Bạn không thể cài đặt các ứng dụng bị hạn chế khi thiết lập Khóa trẻ em.
   Kiểm tra cài đặt bằng cách thực hiện quy trình sau.
   Home -> Apps (Ứng dụng) -> Google Play Store -> Settings (Cài đặt) -> Parental controls Settings (Cài đặt khóa trẻ em)