ID bài viết : 00143685 / Sửa lần cuối : 08/12/2017

Android TV hỗ trợ chuột USB hay chuột Bluetooth?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chuột Universal Serial Bus (USB) hoặc chuột Bluetoothđược bán dành cho Android không được bảo đảm sẽ hoạt động trên Android TV.