ID bài viết : 00143685 / Sửa lần cuối : 08/12/2017

Android TV hỗ trợ chuột USB hay chuột Bluetooth?

    Chuột Universal Serial Bus (USB) hoặc chuột Bluetoothđược bán dành cho Android không được bảo đảm sẽ hoạt động trên Android TV.