ID bài viết : 00156114 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Có thể kết nối hai hoặc nhiều thiết bị Bluetooth cùng một lúc không?

Có thể kết nối hai hoặc nhiều thiết bị Bluetooth cùng một lúc không?

    Chỉ có một thiết bị phát lại âm thanh và một thiết bị rảnh tay mới có thể được kết nối cùng lúc.