ID bài viết : 00156114 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Có thể kết nối hai hoặc nhiều thiết bị Bluetooth cùng một lúc không?

Có thể kết nối hai hoặc nhiều thiết bị Bluetooth cùng một lúc không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chỉ có một thiết bị phát lại âm thanh và một thiết bị rảnh tay mới có thể được kết nối cùng lúc.