ID bài viết : 00156099 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Rotary commander thương mại có sẵn không hoạt động.

Rotary commander thương mại có sẵn không hoạt động.

    Hãy tham khảo sách hướng dẫn để xác nhận liệu các rotary commander ược kết nối đúng và ở vị trí thích hợp.

    LƯU Ý: Rotary commander là một điều khiển từ xa có dây được bán riêng và có thể kiểm soát hoạt động chính của sản phẩm.