ID bài viết : 00137848 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Hướng dẫn kết nối máy chiếu với Iphone.

Hướng dẫn kết nối máy chiếu với Iphone.

    Đối vớ thiết bị Apple cần có một bộ chuyển đổi Apple Digital AV bán rời bên ngoài. để kết nối