ID bài viết : 00132734 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Tại sao tôi không thể chọn được tính năng Phản chiếu màn hình trong mục Chọn ngõ vào?

  Không thể chọn được tính năng Phản chiếu màn hình trong mục Chọn ngõ vào.
  Vui lòng kiểm tra như sau:

  1. Chọn Always cho chế độ Phản chiếu màn hình.
   HOMESettingsExternal inputsAV preset
  2. Chỉ đối với các dòng máy Wi-Fi Ready:
   KDL-42W650A
   KDL-32W650A
   KDL-32W600A
   KDL-24W600A
   KDL-42W654A
   KDL-42W658A
   KDL-32W658A
   KDL-55W808A
   KDL-46W708A
   KDL-50W708A

   Các dòng máy Wi-Fi ready cần phải có một bộ chuyển đổi USB wireless UWA-BR100).
   Bằng cách gắn UWA-BR100 đến cổng USB trên TV, tính năng Phản chiếu màn hình đã được kích hoạt và bạn có thể chọn được.


  Lưu ý: Chất lượng video có thể bị giảm do  môi trường nhiễu sóng.