ID bài viết : 00167162 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Hướng dẫn xóa hoặc thay đổi tài khoản Netflix video của tôi.

Hướng dẫn xóa hoặc thay đổi tài khoản Netflix video của tôi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để thay đổi hoặc xóa tài khoản Netflix của bạn, thiết lập lại TV sang cấu hình xuất xưởng. Để thiết lập lại TV, vui lòng tham khảo như sau :


CẢNH BÁO: Có nguy ngơ mất dữ liệu. Quá trình thiết lập lại sẽ xóa tất cả những thiết lập cá nhân của bạn, bao gồm thiết lập Parental Lock.