ID bài viết : 00153413 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Âm thanh bị bỏ qua xảy ra khi nghe một dịch vụ âm nhạc.

Âm thanh bị bỏ qua xảy ra khi nghe một dịch vụ âm nhạc.

    Một số yếu tố môi trường như môi trường mạng và điểm truy cập có thể gây ra việc âm thanh bị bỏ qua.
    Ngoài các yếu tố môi trường, một số dịch vụ cụ thể được xác nhận là gây ra việc âm thanh bị bỏ qua khi lắng nghe dịch vụ của họ.
    Một số ứng dụng của các dịch vụ này đặt nặng việc tải về trên thiết bị (máy) trong khi đang phát, gây chậm trễ quá trình và âm thanh bị bỏ qua.