ID bài viết : 00147619 / Sửa lần cuối : 20/08/2018

Có thể xoay các ảnh đã được lưu trữ trên server mạng gia đình với ứng dụng Album không?

Có thể xoay các ảnh đã được lưu trữ trên server mạng gia đình với ứng dụng Album không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không, hình ảnh trên server mạng gia đình không thể xoay được với ứng dụng Album.