ID bài viết : 00146095 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Không thể chọn hình ảnh cần đưa vào slideshow khi sử dụng ứng dụng Album của TV Android.

    Không thể chọn hình ảnh cần đưa vào slideshow khi sử dụng ứng dụng Album của TV Android.

    Nếu bạn đang sử dụng mạng gia đình khi nguồn của các bức ảnh bạn muốn phát lại trong chức năng Slideshow với ứng dụng Album của TV Android, tất cả các nội dung sẽ được hiển thị và không có tùy chọn để chọn hình ảnh cá nhân. Đối với các nguồn khác chẳng hạn như một thiết bị USB, bạn có thể phát toàn bộ nội dung hoặc chọn chỉ có hình ảnh.