ID bài viết : 00147596 / Sửa lần cuối : 06/09/2021

Cách thiết lập IR Blaster để điều khiển Tivi và bộ chuyển tín hiệu trong quá trình Thiết lập ban đầu.

  Bạn có thể điều khiển Android TV™ và bộ chuyển tín hiệu (đầu thu tín hiệu cáp) bằng điều khiển từ xa của Tivi bằng cách kết nối IR Blaster đi kèm với Tivi.

  QUAN TRỌNG:

  Tùy từng trường hợp, hãy làm theo một trong các cách dưới đây.

  Thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu
  Thiết lập IR Blaster từ menu Cài đặt


  Thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu

  Làm theo các bước sau để thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu.

  LƯU Ý:

  • Màn hình Initial Setup (Thiết lập ban đầu) sẽ xuất hiện nếu đây là lần đầu tiên bạn bật Tivi hoặc sau khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc.
   Hãy thoát khỏi màn hình cài đặt IR Blaster bằng cách nhấn nút BACK (QUAY LẠI) nếu bạn sẽ thiết lập sau hoặc không muốn sử dụng IR Blaster.
  • Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.
  1. Bật Android TV và bộ chuyển tín hiệu đã kết nối.
  2. Bắt đầu quy trình Thiết lập ban đầu cho Android TV.
  3. Khi thông báo Control your TV and cable/satellite box with one remote (Điều khiển Tivi và đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh bằng một điều khiển từ xa) hoặc Control your TV and set-top box with one remote (Điều khiển Tivi và bộ chuyển tín hiệu bằng một điều khiển từ xa) xuất hiện trên màn hình Tivi trong quá trình Thiết lập ban đầu, hãy chọn Yes (Có) hoặc Setup (Thiết lập). 

  4. Trên màn hình Power on and Connect (Bật nguồn và kết nối), chọn OK.
  5. Kết nối IR Blaster.

   Đối với IR Blaster kiểu USB

   Đối với IR Blaster kiểu đầu cắm
  6. Chọn OK.
  7. Hãy đặt IR Blaster ở gần cảm biến điều khiển từ xa của bộ chuyển tín hiệu.

   LƯU Ý:

   • Sau khi cắm dây IR Blaster, thông báo Searching for your cable/satellite box (Đang tìm đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh của bạn) hoặc Searching for your set-top box (Đang tìm bộ chuyển tín hiệu của bạn) có thể xuất hiện.
   • Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ chuyển tín hiệu hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của cảm biến IR (hồng ngoại) trên bộ chuyển tín hiệu.
     
  8. Trong màn hình Select the input to which your cable/satellite box is connected (Chọn đầu vào mà đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh của bạn được kết nối) hoặc Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà bộ chuyển tín hiệu của bạn được kết nối), hãy chọn đầu vào thích hợp được sử dụng.

  9. Trong màn hình Select your service provider (Chọn nhà cung cấp dịch vụ), hãy chọn nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

  10. Nhập mã bưu điện.

  11. Trong màn hình Can you control your cable/satellite box (Bạn có thể điều khiển đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh của bạn không?) hoặc Can you control your set-top box? (Bạn có thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu của bạn không?) , hãy chọn YES (CÓ) nếu bạn thấy hình ảnh hoặc tín hiệu trên màn hình Test (Kiểm tra).
  12. Trong màn hình Set up TV program information (Cài đặt thông tin chương trình Tivi), hãy chọn Start (Bắt đầu).

   LƯU Ý: Chức năng này hữu ích đối với chương trình hướng dẫn của bộ chuyển tín hiệu.

  13. Trong màn hình Select your provider (Chọn nhà cung cấp), hãy chọn tên của nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của bạn.   LƯU Ý: Bước này nhằm xác nhận lại nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hoặc vệ tinh của bạn.

  14. Trong màn hình Set-up is complete (Đã thiết lập xong), hãy chọn OK.
  15. Bật bộ chuyển tín hiệu (Truyền hình cáp hoặc Truyền hình vệ tinh) như sau.
   Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V khi sử dụng chức năng IR Blaster.

  Thiết lập IR Blaster từ menu Cài đặt

  Nếu bạn đã hoàn thành quy trình Thiết lập ban đầu và bỏ qua thiết lập IR Blaster, bạn có thể thiết lập IR Blaster bằng cách làm theo các bước sau.
  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu Tivi hoặc phiên bản hệ điều hành.

  1. Bật Tivi và đảm bảo rằng bộ chuyển tín hiệu được kết nối và đang bật.

  2. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  3. Chọn  Settings (Cài đặt).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs — Cable/Satellite box setup (Ngõ vào bên ngoài - Thiết lập đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) — Cable/Satellite box control setup (Thiết lập điều khiển đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh).
   • Chọn External inputs — IR Blaster setup — Set-top box control setup (Ngõ vào bên ngoài - Cài đặt IR Blaster - Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu).
   • Chọn External inputs — IR Blaster setup (Ngõ vào bên ngoài - Cài đặt IR Blaster).
  5. Kết nối IR Blaster.

   Đối với IR Blaster kiểu USB

    
  6. Đối với IR Blaster kiểu đầu cắm
  7. Chọn OK.
  8. Hãy đặt IR Blaster ở gần cảm biến điều khiển từ xa của bộ chuyển tín hiệu.   LƯU Ý: Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ chuyển tín hiệu hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của cảm biến IR (hồng ngoại) trên bộ chuyển tín hiệu.
    
  9. Trong màn hình Cable/Satellite box setup (Thiết lập đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) hoặc IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster), chọn Setup by model number (Thiết lập theo số mẫu máy) hoặc Supported Models (Mẫu máy được hỗ trợ).
  10. Trong màn hình Setup by model number (Thiết lập theo số mẫu máy) hoặc Supported Models (Mẫu máy được hỗ trợ), chọn Cable/Satellite box (Đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) hoặc Set-top box (Bộ chuyển tín hiệu).

  11. Trong màn hình Select your service provider (Chọn nhà cung cấp dịch vụ), hãy chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hoặc vệ tinh của bạn.

  12. Trong màn hình Search for your cable/satellite box manufacture (Tìm kiếm nhà sản xuất đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh của bạn) hoặc Search for your Set-top box manufacturer (Tìm kiếm nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu của bạn), nhập tên nhà sản xuất của đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh.

   LƯU Ý:
   • Trước khi bạn nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập, đảm bảo rằng bạn bật tính năng nhập chữ in hoa trên bàn phím ảo. Tivi có thể không nhận dạng bộ chuyển tín hiệu nếu bạn không bật chữ in hoa.
   • Thông báo lỗi Model Not Found (Không tìm thấy mẫu máy) có thể hiển thị, nếu tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập không được nhận dạng. 

   Cách nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu

   Để nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập, hãy làm theo các bước sau đây.
   1. Trên bàn phím ảo, chọn phím Shift .
   2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn và giữ phím Enter  ở giữa bốn mũi tên chỉ hướng cho tới khi đường kẻ màu lam được đặt ở cuối phím Shift
   3.  Nhập số mẫu máy của bộ chuyển tín hiệu.
   4. Chọn DONE (HOÀN TẤT).
  13. Nhập mã bưu điện.

  14. Trong màn hình Select the input to which your cable/satellite box is connected (Chọn đầu vào mà đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh của bạn được kết nối) hoặc Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà bộ chuyển tín hiệu của bạn được kết nối), hãy chọn đầu vào thích hợp được sử dụng.