ID bài viết : 00143443 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

TV BRAVIA không tự động chuyển sang đầu vào HDMI khi kết nối thiết bị bằng caa1p HDMI..

    Nếu hai hoặc nhiều thiết bị được kết nối với TV bằng HDMI, đầu vào sẽ không tự động chuyển. Nhấn vào nút Input để chuyển.