ID bài viết : 00110977 / Sửa lần cuối : 02/04/2019

Tôi có thể vận hành TV mà không có remote?

    Bạn có thể vận hành TV bằng cách sử dụng các nút điều khiển trên TV, mặc dù nút HOME và các nút mũi tên không có trên TV.
    Nếu bạn có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng TV SideView để vận hành TV như remote.

    LƯU Ý: Bạn có thể tải về TV SideView từ App Store (iOS) hoặc Play Store (Android OS).
    Để biết chi tiết, hãy truy cập trang web sau:  http://info.tvsideview.sony.net/