ID bài viết : 00099766 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Không thể đọc được phụ đề khi phát lại phim từ USB hoặc ổ cứng ngoải

    Có thể giữa các bảng mã phụ đề và các tùy chọn mã hóa được lựa chọn trên TV media player không giống nhau.

    1. Khi phát lại một bộ phim với phụ đề, nhấn OPTION trên điều khiển.
    2. Chọn  Subtitle.
    3. Chọn  Encoding.
    4. Chọn các tùy chọn mã hóa dựa trên mã hóa phụ đề của bạn.